khách hàng nói về seacom

Trà Vinh: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thuỷ sản mới

Thứ Ba / 11/01/2022
UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch hành động được ban hành với mục tiêu phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Trà Vinh hiệu quả, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển ngành thuỷ sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh và giá trị xuất khẩu lớn trên thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động ngành thuỷ sản và các nghề liên quan, đóng góp vào an ninh thực phẩm, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh.


Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu đến năm 2025 giá trị sản xuất ngành thuỷ sản tăng trưởng bình quân 5%/năm trở lên; sản xuất nuôi trồng thuỷ sản bình quân đạt 380 triệu đồng trên 1 ha mặt nước và diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 58.000 ha trở lên, sản lượng đạt 298,53 ngàn tấn (nuôi trồng 199,74 ngàn tấn, khai thác 98,79 ngàn tấn).


Đến năm 2030 giá trị sản xuất ngành thuỷ sản tăng trưởng bình quân 4%/năm trở lên; sản xuất nuôi trồng thuỷ sản bình quân đạt 450 triệu đồng trên 1 ha mặt nước và diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt từ 60.000 ha trở lên, sản lượng 390 ngàn tấn (nuôi trồng 265.5 ngàn tấn, khai thác 124,5 ngàn tấn). Tầm nhìn đến năm 2045 sẽ duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản bình quân đạt 4%/năm trở lên, giá trị sản lượng bình quân mặt nước nuôi trồng thuỷ sản tăng 1,2 lần so với năm 2030.


Để đạt được những mục tiêu đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh kiện toàn, củng cỗ, hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành thuỷ sản trên địa bàn theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật thuỷ sản, các văn bản chỉ đạo của Quốc Hội, Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuỷ sản phù hợp với Luật thuỷ sản, các chính sách về phát triển thuỷ sản; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thuỷ sản thông qua việc tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn cho đối tượng liên quan tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển thành một lĩnh vực sản xuất hàng hoá lớn, khuyến khích phát triển nuôi trông thuỷ sản quy mô công nghiệp ở các huyện ven biển để tạo khối lượng sản phẩm lớn phục vụ chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Phát triển nuôi các loài cá truyền thống, cá bản địa,... ở vùng nông thôn có điều kiện sinh thái phù hợp nhằm chủ động nguồn cung thực phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình nông dân, góp phần giảm nghèo. Phát triển nuôi trồng thuỷ sinh vật làm cảnh, giải trí, đồ mỹ nghệ, dược phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng. Khuyến khích phát triển các mô hình nuôi trồng thuỷ sản áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, giảm giá thành sản xuất, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (GAP) để nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Nâng cao năng lực quản lý và sản xuất nuôi trồng thuỷ sản theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, sản xuất giống, vật tư thuỷ sản, phòng trừ dịch bệnh, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.


Về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản: Tổ chức điều tra, đánh giá nguồn lợi hải sản vùng ven bờ và vùng lộng biển Trà Vinh; đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác bền vững; triển khai thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; tổ chức hoạt động tái tạo nguồn lợi thuỷ sản; xây dựng Quỹ bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản tại địa phương theo Luật Thuỷ sản và các hướng dẫn của Trung ương.


Về khai thác thuỷ sản, triển khai quyết liệt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tổ chức lại khai thác vùng lộng, vùng ven bờ và khai thác thuỷ sản nội địa hợp lý, gắn phát triển sinh kế cộng đồng ngư dân với nuôi trồng thuỷ sản, tiến tới chấm dứt nghề khai thác có tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản; ổn định và giảm dần nghề khai thác thuỷ sản vùng khơi theo hướng thân thiện môi trường; tổ chức khai thác thuỷ sản theo tổ hợp tác, hợp tác xã, khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khai thác thuỷ sản, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị,...


Theo Thanh Tuyền - tạp chí Thuỷ sản Việt Nam

khách hàng nói về seacom